Queens of Dairy

Overeenkomst


De ondergetekenden

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid StreekSelecties B.V., handelend onder de naam Queens of Dairy, gevestigd te (5253 RH) Nieuwkuijk aan het adres Klompenmaker 2, hierna te noemen: ‘’Leverancier’’;
en , gevestigd te {{billing_postcode}} {{billing_city}} aan het adres {{billing_address_1}}, hierna te noemen: ‘’Afnemer’’;
Hierna gezamenlijk te noemen: ‘’Partijen’’ Nemen in aanmerking dat

Leverancier is een onderneming die zich bezighoudt met het leveren van melk afkomstig van Jersey en/of Holstein koeien aan horecaondernemingen;
Afnemer is de uitbater van een horecabedrijf;
Afnemer van leverancier melk wenst af te nemen;
Leverancier met betrekking tot de levering van melk afspraken wenst te maken met afnemer;
Partijen de tussen hen overeengekomen afspraken wensen vast te leggen door middel van de onderhavige overeenkomst, hierna te noemen ‘’de Overeenkomst’’.

Zijn overeengekomen als volgt

Artikel 1 Onderwerp overeenkomst
1.1 Leverancier verkoopt en levert aan Afnemer wekelijks {{_billing_queens_holstein}} Holstein en {{_billing_queen_jersey}} Jersey melk (hierna te noemen: ‘’ het Product’’) gedurende de looptijd van deze Overeenkomst.
1.2 Afnemer zal het Product uitsluitend gebruiken waarvoor het bestemd is: het bereiden van koffierecepten.
1.3 Het door Leverancier geleverde Product is uitdrukkelijk niet bestemd voor doorverkoop aan derden.

Artikel 2 Inwerkingtreding, duur en beëindiging
2.1 De Overeenkomst treedt in werking met ingang van de datum van digitale ondertekening van deze Overeenkomst door Partijen.
2.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaand op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst.
2.3 De Overeenkomst kan door beide Partijen op elk moment, zonder opgave van redenen, steeds tegen het einde van de maand schriftelijk worden opgezegd.
2.4 De voorwaarden van deze Overeenkomst blijven van toepassing na beëindiging van de Overeenkomst met betrekking tot de reeds voor de beëindiging overeenkomstig artikel 3 van deze Overeenkomst geplande leveringen van het Product die na het einde van deze Overeenkomst nog aan Afnemer geleverd moeten worden.
2.5 Faillissement of surseance van betaling van een van de Partijen geeft de ander het recht deze overeenkomst direct te beëindigen.

Artikel 3 Minimale afname, leveringsvoorwaarden
3.1 Leverancier verkoopt en levert gedurende de looptijd van deze Overeenkomst wekelijks minimaal {{_billing_queens_holstein}} Holstein en {{_billing_queen_jersey}} liter Jersey melk van het Product aan Afnemer, gelijk Afnemer verplicht is om wekelijks deze minimale hoeveelheid van Leverancier af te nemen.
3.2 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst wordt het Product door Leverancier aan Afnemer verkocht en geleverd zoals per email afgesproken.
3.3 Levering van het Product vindt plaats middels koeltransport, aangezien het Product een versproduct betreft dat te allen tijde bij minimaal 0 en maximaal 4 graden Celsius bewaard dient te worden.
3.4 Vanaf de dag van levering heeft het Product een houdbaarheidsdatum van tenminste 7 dagen, mits het Product door Afnemer direct na levering gekoeld (maximaal 4 graden Celsius) wordt bewaard. Afnemer verplicht zich om naar de door Leverancier opgelegde instructies met betrekking tot het bewaren van het Product en het gebruik daarvan te handelen.

Artikel 4 Reclamaties
4.1 Afnemer is verplicht om het Product bij ontvangst van het Product te inspecteren. Gebreken aan het Product moeten door Afnemer uiterlijk de eerstvolgende dag na ontvangst van het Product vóór 12:00 uur schriftelijk aan Leverancier worden gemeld.
4.2 Alle klachten moeten een nauwkeurige beschrijving bevatten van het (vermeende) gebrek, Klachten of het instellen van een vordering op een andere wijze ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichting.
4.3 Indien Afnemer niet binnen de in artikel 4.1. genoemde termijn klaagt, vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens Leverancier.
4.4 Indien het desbetreffende Product door of namens de Afnemer ondeugdelijk dan wel in strijd met door of namens Leverancier gegeven instructies, zijn behandeld, gebruikt, bewerkt of bewaard, vervalt elke aanspraak van Afnemer jegens Leverancier.
4.5 Bij gerechtvaardigde en tijdige reclamatie van het Product, zal Afnemer in onderling overleg met Leverancier recht hebben op creditering van de aanschafwaarde van het gebrekkig Product dan wel verrekening van de aanschafwaarde van het gebrekkig Product met de eerstvolgende factuur.

Artikel 5 Prijzen en betaalwijze
5.1 De tussen Partijen overeengekomen prijs voor het Product is €1,61  per liter (hierna te noemen: ‘’de Prijs’’)
5.2 De Prijs is inclusief/exclusief BTW, in- en uitvoerrechten, accijnzen en andere opslagen, belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot het Product.
5.3 Leverancier heeft het recht om te allen tijde de in artikel 4.1 genoemde Prijs aan te passen. In geval van een wijziging van de Prijs zal Leverancier Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de ingangsdatum van de prijswijziging, schriftelijk op de hoogte stellen. Mocht Afnemer bezwaar hebben tegen de gewijzigde prijs, dan heeft Afnemer de mogelijkheid de overeenkomst te beëindigen. Indien Afnemer de Overeenkomst niet beëindigt en vanaf de datum van de aangekondigde ingangsdatum van de prijswijziging het Product blijft afnemen, dan is de gewijzigde Prijs vanaf dat moment op de overeenkomst van toepassing.
5.4 Afnemer stemt ermee in dat de factuur voor de levering van het Product maandelijks van het door Afnemer opgegeven bankrekeningnummer wordt afgeschreven. Daarnaast geeft Afnemer toestemming aan (handelend voor Leverancier) om na de eerste betaling doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank van Afnemer om het factuurbedrag maandelijks van het door de Afnemer opgegeven bankrekeningnummer te innen.
5.5 Leverancier factureert elektronisch.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Leverancier is slechts aansprakelijk voor door de Afnemer geleden zaak en/of letselschade indien die schade is ontstaan als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van Leverancier jegens Afnemer, of indien sprake is van opzet of grove schuld van Leverancier en diens ondergeschikten, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen Leverancier is verzekerd.
6.2 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, reputatieschade, verlies van goodwill, indirect, bijzondere of gevolgschade.
6.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het door Afnemer en haar ondergeschikten niet opvolgen van de door Leverancier gegeven product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen, en afnemer vrijwaart Leverancier tegen eventuele afspraken van derden (consumenten/gebruikers van het Product daaronder begrepen).
6.4 Deze beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn alleen van toepassing voor zover dit bij wet is toegestaan.

Artikel 7 Overige bepalingen
7.1 Op deze Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de ‘’Algemene Verkoopvoorwaarden’’ van Leverancier, voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van de (eventuele) algemene voorwaarden van Afnemer is uitgesloten.
7.2 Indien een bepaling uit deze Overeenkomst strijdig is met een bepaling uit de Algemene Verkoopvoorwaarden van Leverancier, zal de bepaling van deze Overeenkomst prevaleren.
7.3 Van deze Overeenkomst kan slechts schriftelijk, met goedkeuring van beide Partijen, worden afgeweken.

Artikel 8 Slotbepalingen
8.1 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen Partijen en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken en overeenkomsten tussen Partijen.
8.2 Mocht één of meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen verbinden zich jegens elkaar tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmee beoogde strekking zoveel mogelijk blijft gehandhaafd.
8.3 Deze Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Aldus overeengekomen te Nieuwkuijk en digitaal ondertekend door

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by Queens of Dairy - Wouter Eijbaard
Signed On: September 20, 2022


Signature Certificate
Document name: Overeenkomst QoD
lock iconUnique Document ID: 6718a7a34f804f9b8210bfbe92082b54e28b6dc3
Timestamp Audit
June 3, 2020 8:50 am CESTOvereenkomst QoD Uploaded by Queens of Dairy - Wouter Eijbaard - info@queensofdairy.nl IP 94.211.2.248